Skip to main content

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை இளங்கலைமாணி மொழிபெயர்ப்பு சிறப்புக் கற்கைநெறிக்குரிய (2020/2021) உளச்சார்புப் பரீட்சைக்குத் தோற்றுவதற்கான விண்ணப்பம் தொடர்பான அறிவித்தல்